Các nghiệp vụ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Phần mềm hạch toán theo Hệ thống tài khoản của Thông tư 107/2017/TT-BTC

 • Các loại tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép: phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.
 • Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) khi hạch toán trên phần mềm sẽ được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại thì khi kế toán hạch toán theo các tài khoản trong bảng, phần mềm hỗ trợ tính năng tự sinh đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, có chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và niên độ phù hợp.

 

Phần mềm có danh mục Mục lục Ngân sách nhà nước:

Phục vụ công tác lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo quyết toán ngân sách.

 • Đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
 • Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phần mềm hỗ trợ lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này.

Báo cáo theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

 • Sổ theo dõi dự toán
 • Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp
 • Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngoài ngân sách
 • Sổ tổng hợp chi ngân sách theo nhóm mục
 • Sổ tổng hợp  tình hình thực hiện  khoản chi hành chính
 • Sổ chi tiết chi dự án
 • Sổ chi tiết chi hoạt động
 • Tình hình sử dụng các quỹ
 • Tổng hợp tình hình  kinh phí
 • Tình hình thực hiện nộp ngân sách
 • Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí
 • Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toàn
 • Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
 • Sổ tổng hợp nguồn kinh phí
 • Sổ tổng hợp chi hoạt động
 • Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
 • Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (kinh phí không thường xuyên
 • Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước
 • Chi tiết dự toán đã rút
 • Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước
 • Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang
 • Chi tiết kinh phí dự án đã sử dụng đề nghị quyết toán
 • Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị
 • Tình hình sử dụng dự toán
 • Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí
 • Báo cáo tình hình tạm ứng kinh phí
 • Tờ khai phí và lệ phí
Gọi ngay
Contact Me on Zalo