Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank

Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank là một công ty con của Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK

FTS đã triển khai thành công hệ thống phần mềm kế toán theo mô hình tập trung cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agrbank.

Phần mềm được triển khai cho VP Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank và 04 đơn vị con gồm Nhà in 01, Trung tâm dịch vụ ngân quỹ Miền Bắc, Nhà in 02, Trung tâm dịch vụ ngân quỹ Miền Nam với CSDL tập trung đặt Trụ sở chính Công ty.