Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thông tin khách hàng

Nhà xuất bản chính trị quốc gia  Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, với nhiệm vụ chính là Tổ chức biên tập, xuất bản, kinh doanh và phát hành các sách chính trị, lý luận, pháp luật và Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản.

Thông tin triển khai tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

FTS đã xây dựng và triển khai cho NXB Chính trị quốc  gia Sự thật hệ thống quản lý kế toán tài chính tập trung.

 

Triển khai phần mềm tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật

  • Các hoạt động khai báo các mã sách và phát hành sách cho các đơn vị chi nhánh được quản lý tập trung tại văn phòng tổng công ty.
  • Hệ thống cho phép quản lý chi tiết doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho từng đầu sách.
  • Tổng hợp và hợp nhất báo cáo quản trị, báo cáo tài chính toàn đơn vị một cách nhanh chóng, dễ dàng