Quản lý đào tạo

Giúp quản lý toàn bộ quá trình đào tạo từ khâu lập kế hoạch, diễn biến, kết quả, chi phí…từ quản lý đợt đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao.

Là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà quản lý sàng lọc và đưa ra các quyết định lựa chọn những thành viên ưu tú trong doanh nghiệp đề bạt thăng chức.

Phần mềm giúp lưu vết và theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp gắn với từng nhân viên.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Quản lý lập kế hoạch đào tạo : Chức năng khai  báo các khóa đào tạo hàng năm theo từng bộ phận chức vụ, chuyên ngành. Định nghĩa khóa đào tạo theo trạng thái: bắt buộc và tự nguyện.
  • Quản lý các khóa đào tạo : chức năng liệt kê các khóa đào tạo cho phép NSD có thể tra cứu và lựa chọn đăng kí các khóa đào tạo phù hợp với mình.Công cụ tìm kiếm nhân viên phù hợp theo từng khóa đào tạo .
  • Quản lí chi phí từng khóa đào tạo : chi tiết từng nhân viên .Giúp cho nhà quản lý nhân sự tự hoạch định kế hoạch đào tạo,chi phí, nội dung và quản lý kết quả đến các đối tượng quan tâm.
  • Cập nhật kết quả đào tạo – đánh giá sau từng khóa đào tạo.
  • Lưu vết và theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp gắn với từng người lao động.
  • Cho phép nhận dữ liệu tự động từ phân hệ quản lý nhân sự, tuyển dụng, đánh giá…
  • Hệ thống báo cáo…
Báo cáo danh sách nhân viên tham gia đào tạo
Bảng kết quả đào tạo