Quản lý hồ sơ nhân sự

Giúp quản lý toàn diện thông tin của người lao động từ ngày vào công ty cho đến khi nghỉ việc.

Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý theo dõi về tình trạng hợp đồng , chế độ cho người lao động, phần mềm đưa ra các cảnh  báo đến hạn nâng lương, hết hạn hợp đồng…

Cung cấp nhiều tiện ích về tìm kiếm hồ sơ,tìm kiếm thông tin người lao động một cách nhanh chóng , dễ dàng.

Giao diện trực quan sinh động giúp người sử dụng dễ dàng trong quản lý nhân sự.

Quy trình nghiệp vụ

Chức năng của phân hệ:

  • Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên
  •  Quản lý danh sách nhân viên hiện tại theo phòng ban, trạng thái , tình trạng hợp đồng. Phần mềm cho phép tìm kiếm nhân viên theo trạng thái , theo tình trạng hợp đồng …
  •  Chức năng cảnh báo : Mỗi khi login vào phần mềm hiển thị màn hình cảnh báo nhân viên hết hạn hợp đồng, nhân viên sinh nhật theo ngày…
  • Quản lý thông tin lưu trữ hồ sơ nhân viên : Cho phép người sử dụng cập nhật vị trí lưu trữ hồ sơ  của cán bộ công nhân viên.
  •  Theo dõi quản lý thông tin nhóm lương, bậc lương.Quá trình nâng lương , nâng bậc.Cảnh báo danh sách cán bộ nhân viên đến hạn nâng lương, nâng bậc…
  • Quản lý thay đổi chức vụ , các loại phụ cấp, lương tùy theo chức vụ kiêm nhiệm, vị trí công việc thay đổi.
  • Quản lý các quyết định: gia hạn thử việc, điều chuyển, bổ nhiệm, thôi việc, điều chỉnh lương…
  • Quản lý đăng ký các chế độ xin nghỉ: đăng ký nghỉ phép, ốm, thai sản… Đăng ký chế độ đi làm ưu tiên: con nhỏ, việc đặc biệt…
  • Quản lý thông tin về sổ báo hiểm, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng.
  • Quản lý thông tin về quan hệ gia đình, đối tượng giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.
  • Quản lý khen thưởng kỷ luật.
  • Hệ thống báo cáo…
Màn hình giao diện nhân sự
Biểu đồ diễn biến nhân sự theo tháng