Quản lý kho

Với phân hệ Quản lý Kho của giải pháp FTS Retail mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả. Cho phép doanh nghiệp kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ hàng hóa. Theo dõi được tồn kho tại kho trung tâm và các cửa hàng, từ đó lập kế hoạch và yêu cầu chuyển hàng nội bộ từ kho trung tâm hoặc các cửa hàng khác về; thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh tồn kho, hủy hàng và kiểm kê. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được những thiệt hại trong việc lưu trữ và quản lý tốt hàng hóa.

Hệ thống phần mềm quản lý bán lẻ FTS Retail cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý kho tại các cửa hàng và tại trung tâm:

  • Quản lý danh mục kho hàng: cho phép theo dõi nhiều kho, phân loại hàng hóa theo kho, theo lô, phân loại theo nhu cầu của người sử dụng.
  • Lập phiếu nhập kho hàng hóa trực tiếp hoặc từ phân hệ mua hàng.
  • Lập phiếu nhập kho thành phẩm.
  • Lập phiếu xuất kho hàng hóa trực tiếp hoặc từ phân hệ bán hàng.
  • Lập phiếu xuất/ phiếu nhập điều chỉnh, xuất chuyển kho, chuyển loại.
  • Quản lý hạn mức tồn kho.
  • Kiểm kê hàng tồn kho: in biên bản kiểm kê, phiếu kiểm kê, sổ chênh lệch kiểm kê, tạo các bút toán tương ứng. Đánh giá lại giá trị hàng tồn kho.
  • Tính giá vốn hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, nhập trước xuất trước, giá đích danh, đích danh theo lần nhập, theo lô nhập. Cho phép chọn phương pháp tính cho từng mặt hàng.
  • Khai thác báo cáo: Thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, …