Hợp nhất báo cáo tài chính

  • Điểm mạnh của giải pháp FTS ERP là mô hình quản lý tập trung, công ty mẹ với nhiều công ty con ở các vị trí khác nhau. Vì vậy việc hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con lên đơn vị mẹ là vô cùng cần thiết và quan trọng.
  • Giải pháp của FTS cho phép hợp nhất báo cáo tài chính của các dơn vị con trong cùng hệ thống FTS và cả các đơn vị ngoài hệ thống FTS (đơn vị không sử dụng phần mềm FTS).
  • Với các đơn vị trong hệ thống FTS:

* Tại đơn vị con: hạch toán và lập báo cáo tài chính của đơn vị mình.

* Tại đơn vị mẹ:

– Tổng hợp tất cả chứng từ hạch toán của các đơn vị con.

– Không sử dụng biện pháp cộng ngang báo cáo mà lập báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên các chứng từ hạch toán của các đơn vị con.

– Bước 1: Chạy khử trùng các khoản trên tài khoản 136, 336, 512

– Bước 2: Tạo các bút toán điều chỉnh.

  • Với các đơn vị ngoài hệ thống: Sau khi đơn vị đã có báo cáo và nộp lên đơn vị mẹ, phần mềm cho phép tạo một màn hình báo cáo để đơn vị mẹ nhập các chỉ tiêu báo cáo của những đơn vị con này vào. Báo cáo hợp nhất tài chính cuối cùng được thực hiện bằng việc cộng nganh báo cáo hợp nhất tài chính của các đơn vị con trong hệ thống và báo cáo tài chính của đơn vị con ngoài hệ thống.