Kế toán tổng hợp

Với phân hệ kế toán tổng hợp của giải pháp FTS ERP, các dữ liệu từ tất cả các phân hệ được tiếp nhận, tổng hợp và làm cơ sở lập ra các báo cáo tài chính. Phần mềm cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo tài chính theo công thức tính toán của đơn vị và các mẫu chuẩn của BTC, hợp nhất báo cáo từ các đơn vị thành viên.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
  • Lập bổ sung các nghiệp hạch toán khác thông qua Phiếu kế toán khác, phiếu bù trừ công nợ.
  • Xử lý các bút toán ngoài bảng.
  • Tạo các bút toán kết chuyển, khóa sổ, điều chỉnh tự động tùy chọn theo phương thức quản lý, hạch toán.
  • Bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản ngoài bảng, bảng cân đối kế toán theo thời gian…
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: Lãi lỗ, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm, hàng bán nội địa, giá thành doanh thu hạng mục công trình…
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp).
  • Thuyết minh BCTC: Chi phí SXKD theo yếu tố, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác, một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tài chính, các khoản phải thu và nợ phải trả, tình hình tăng giảm tài sản cố định…
  • Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian, có thể chi tiết theo từng mặt hàng. Tổng hợp phát sinh tài khoản ngoại bảng.
  • Hệ thống các báo cáo về tình hình thu chi các quỹ tại đơn vị, tồn quỹ.
  • Bảng tổng hợp tình hình TSCĐ, CCDC bảng tổng hợp trích khấu hao cơ bản.
Màn hình minh họa: Kết chuyển doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
Màn hình minh họa: Báo cáo kết quả kinh doanh
Màn hình minh họa: Xem báo cáo của thành viên hoặc hợp nhất báo cáo toàn công ty