Quản lý công nợ phải thu

Với phân hệ Quản lý công nợ phải thu của giải pháp FTS ERP, các khoản nợ của khách hàng trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ. Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ để giúp cho nhà lãnh đạo tránh được tình trạng nợ xấu trong doanh nghiệp và đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • • Lập các hóa đơn bán hàng trực tiếp hoặc lập từ phân hệ bán hàng và các công nợ phải thu khác (dịch vụ).• Thanh toán công nợ bán hàng, cung cấp dịch vụ. Theo dõi thanh toán cho từng khách hàng, chi tiết cho từng hóa đơn, từng hợp đồng, đơn hàng. Thực hiện đối trừ công nợ cho từng lần thanh toán.

    • Lập biên bản đối chiếu công nợ.

    • Kết nối phân hệ bán hàng và phân hệ kế toán tiền để định danh các khoản nợ và theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.

    • Khai thác báo cáo theo tình hình thanh toán của khách hàng, báo cáo tuổi nợ theo ngày phát sinh, báo cáo công nợ theo từng hợp đồng, đơn hàng.

Màn hình minh họa: Chứng từ công nợ phải thu
Màn hình: Báo cáo tuổi nợ theo ngày phát sinh