Quản lý công nợ phải trả

Với phân hệ Quản lý công nợ phải trả của giải pháp FTS ERP, các khoản nợ của nhà cung cấp trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ. Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ kịp thời để giúp cho nhà lãnh đạo điều chỉnh và quản lý tài chính công ty hiệu quả hơn và tạo mối quan hệ tốt hơn với nhà cung cấp.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Lập các hóa đơn mua hàng trực tiếp hoặc lập từ phân hệ mua hàng và các công nợ phải trả khác.
  • Thanh toán công nợ mua hàng, cung cấp dịch vụ. Theo dõi thanh toán cho từng nhà cung cấp, chi tiết cho từng hóa đơn, từng hợp đồng, đơn hàng.
  • Thực hiện đối trừ công nợ cho từng lần thanh toán.
  • Lập biên bản đối chiếu công nợ.
  • Kết nối phân hệ Quản lý mua hàng và phân hệ Quản lý vốn bằng tiền để định danh các khoản nợ và theo dõi tình hình thanh toán cho từng nhà cung cấp.
  • Khai thác các báo cáo theo dõi tình hình thanh toán cho nhà cung cấp, báo cáo tuổi nợ theo ngày phát sinh, báo cáo công nợ theo từng hợp đồng, đơn hàng…
Màn hình minh họa: Chứng từ công nợ phải trả
Màn hình: So sánh tuổi nợ bình quân tại hai thời điểm hai năm