Quản lý hóa đơn, ấn chỉ

  • Quản lý danh mục loại hóa đơn, ấn chỉ.
  • Quản lý danh mục các mã hóa đơn, ấn chỉ của từng loại hóa đơn, ấn chỉ.
  • Quản lý danh mục quyển hóa đơn, ấn chỉ: Theo dõi số quyển, số liên, số seri được đánh trong từng quyển.
  • Quản lý thông tin trên hóa đơn, ấn chỉ: số quyển, số seri, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, ấn chỉ…
  • Quản lý nhập kho hóa đơn, ấn chỉ: theo dõi đầy đủ các thông tin của các hóa đơn, ấn chỉ được nhập.
  • Quản lý xuất hóa đơn, ấn chỉ: theo dõi đầy đủ các thông tin của các hóa đơn, ấn chỉ được xuất. Cảnh báo và không cho phép xuất trùng số hóa đơn, ấn chỉ.
  • Quản lý tồn kho hóa đơn, ấn chỉ, xuất điều chỉnh giữa các kho của các đơn vị.
  • Quản lý các hóa đơn, ấn chỉ cấp hỏng, hủy, cấp đổi.
Màn hình minh họa: Danh mục loại hóa đơn
Màn hình minh họa: Phiếu xuất hóa đơn
Màn hình minh họa: Báo cáo nhập xuất tồn hóa đơn, ấn chỉ