Quản lý hợp đồng vay, cho vay

  • Quản lý thông tin về các hợp đồng vay và cho vay.
  • Quản lý thông tin về các hợp đồng mua hàng, bán hàng.
  • Theo dõi các nguyên tắc chung của hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán hợp đồng.
  • Kết nối với phân hệ quản lý vốn bằng tiền, phân hệ quản lý bán hàng, phân hệ quản lý mua hàng để tự động cập nhật tình hình thực hiện và thanh toán hợp đồng.
  • Tính lãi vay, lãi quá hạn hợp đồng.
  • Khai khác các báo cáo và bảng kê về hợp đồng và tính hình thực hiện hợp đồng.
Màn hình minh họa: Hợp đồng
Màn hình minh họa: Bảng kê lãi suấ hợp đồng vay