Quản lý kho

Với phân hệ Quản lý Kho của giải pháp FTS ERP mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả. Cho phép doanh nghiệp kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ theo nhiều đơn vị tính. Theo dõi được tồn kho tại kho trung tâm và các bộ phận, từ đó lập kế hoạch và yêu cầu chuyển hàng nội bộ từ kho trung tâm hoặc các bộ phận khác về, điều chỉnh tồn kho, hủy hàng và kiểm kê. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được những thiệt hại trong việc lưu trữ và quản lý tốt hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Quản lý danh mục vật tư hàng hóa: cho phép quản lý nhiều đơn vị tính cho một loại hàng hóa, vật tư. Quản lý theo trọng lượng, thể tích, màu sắc, kích cỡ.
  • Quản lý danh mục nguồn hàng.
  • Quản lý danh mục kho hàng: cho phép theo dõi nhiều kho, phân loại hàng hóa theo từng kho, theo từng lô, phân loại theo yêu cầu của người sử dụng.
  • Lập phiếu nhập kho hàng hóa trực tiếp hoặc lập từ phân hệ mua hàng.
  • Lập phiếu nhập kho thành phẩm.
  • Lập phiếu xuất kho hàng hóa trực tiếp hoặc lập từ phân hệ bán hàng.
  • Lập phiếu nhập/ xuất điều chỉnh, xuất chuyển kho, chuyển loại.
  • Quản lý hạn mức tồn kho.
  • Kiểm kê hàng tồn kho: in ra biên bản kiểm kê, phiếu kiểm kê, tính toán số chênh lệch kiểm kê và tạo các bút toán tương ứng. Đánh giá lại giá trị tồn kho.
  • Tính giá vốn hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, nhập trước xuất trước, giá đích danh, đích danh theo từng lần nhập, theo từng lô nhập. Cho phép chọn phương pháp tính cho từng mặt hàng.
  • Kết nối với phân hệ Quản lý bán hàng, Quản lý mua hàng để quản lý lượng hàng xuất nhập tồn.
  • Khai thác các báo cáo: Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn, bảng tính giá chênh lệch tồn kho cuối kỳ, báo cáo nhập kho, báo cáo xuất kho,…

Ngoài ra phần mềm FTS còn quản lý hàng hóa kho bằng hệ thống mã vạch 1D và 2D