Quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất của giải pháp quản lý doanh nghiệp FTS ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm 2 phần chính là hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho sản xuất. Từ đó giảm thiểu chi phí trong sản xuất, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng và theo dõi liên tục tình hình thực hiện đơn hàng cho khách hàng. Điều đó trợ giúp rất nhiều cho hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp và hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của các nhà lãnh đạo.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

   • Quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng.
   • Quản lý kế hoạch bán hàng.
   • Quản lý các định mức cho từng sản phẩm: định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công, năng lực sản xuất của từng dây chuyền.
   • Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng,  theo kế hoạch bán hàng, hay nhu cầu lưu kho. Kế hoạch được lập cho từng quý, từng tháng, hoặc từng tuần, từng ngày. Hệ thống sẽ căn cứ một số yếu tố để lập kế hoạch sản xuất:

   * Hạn mức tồn kho của từng sản phẩm, hàng hóa.Lượng hàng tồn kho, lượng nguyên vật liệu tồn kho.

   * Số lượng đơn hàng, kế hoạch bán hàng.

   * Số lượng hàng hóa cho từng đơn hàng.

   * Năng lực sản xuất của từng dây chuyền.

   * Định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công cho từng sản phẩm, hàng hóa.

   * Thời hạn giao hàng.

   * Dự kiến thời gian mua nguyên vật liệu.

   • Chuyển kế hoạch sản xuất thành các Lệnh sản xuất cho từng dây chuyển trong từng quý, tháng, tuần, ngày.
   • Tạo các phiếu yêu cầu vật tư gửi sang bộ phận mua hàng và bộ phận kho.
   • Lập nhu cầu mua nguyên vật liệu phục vu cho sản xuất. Trên cơ sở một số yếu tố:

   * Định mức nguyên vật liệu.

   * Thời gian giao hàng dự kiên của nhà cung cấp.

   * Báo giá của nhà cung cấp.

   * Số lượng đơn đặt hàng.

   * Đối chiếu lượng hàng tồn kho thực tế và yêu cầu tồn kho tối thiểu.

   • Chuyển bảng nhu cầu mua nguyên vật liệu sang bộ phận Quản lý mua hàng để thực hiện mua hàng.
   • Cập nhật kết quả sản xuất từng ngày.
   • Cập nhật sản phẩm dở dang.
   • Cập nhật sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng.
   • Cập nhật lượng hàng hỏng hóc, thất thoát.
   • Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất theo từng đơn hàng và từng lệnh sản xuất.