Quản trị chi phí và giá thành

Với phân hệ quản lý chi phí giá thành của giải pháp FTS ERP, các thông tin về chi phí, giá thành của sản phẩm được tập hợp, xử lý và tính toán theo từng đơn đặt hàng, quan một công đoạn hay nhiều công đoạn. Chi phí được phân bổ theo nhiều tiêu thức tuỳ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp. Tự động tính giá thành sản phẩm và áp vào chứng từ nhập kho sản phẩm.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Khai báo định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm tính giá thành.
  • Tự động xác định số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất các sản phẩm theo định mức.
  • Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức: Theo phát sinh các mục chi phí khác; theo tài khoản khác; theo giá trị phát sinh các tài khoản khác; theo hệ số và tỷ lệ sản phẩm;…
  • Tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số, định mức,…
  • Tính gía thành sản phẩm nhiều công đoạn.
  • Tự động hạch toán gía thành vào chứng từ nhập kho.
  • Kết nối với phân hệ kho, phân hệ bán hàng, mua hàng, kế toán tiền.
  • Khai thác các báo cáo: Sổ tổng hợp chi phí phát sinh, thẻ tính giá thành sản phẩm, báo cáo giá thành đơn vị, báo cáo chi tiết tài khoản 142, 242.
Màn hình minh họa: Tính giá thành
Màn hình minh họa: Thẻ tính giá thành sản phẩm