Hệ thống mở và linh hoạt

Thiết kế linh hoạt

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ thay đổi dẫn đến sự quá tải đối với các phần mềm có thiết kế đóng. Phân mềm kế toán – quản trị doanh nghiệp của FTS được thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo và linh hoạt để điều chỉnh các tính năng không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp cũng như sự biến động về chế độ kế toán mới nhất của Bộ tài chính (thiết kế hợp với yêu cầu đa dạng của thực tế).

Với nền tảng ứng dụng (Framework) được thiết kế trên công nghệ hiện đại cho phép được sửa đổi, thêm bớt các chức năng trong từng phân hệ (module), thay đổi màn hình giao diện, yêu cầu nghiệp vụ, người dùng có thể tạo ra các mẫu báo cáo mới hoặc tự thay đổi các thông tin trên báo cáo dựa trên các thông tin đầu vào đã có nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của quản lý.

Hệ thống cho phép mở rộng thêm các phân hệ mới mà không ảnh hưởng đến bố cục chương trình sẵn có, cũng như khả năng tích hợp vói các phân hệ phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương. Quản lý khách sạn nhà hàng, Quản lý bán lẻ nhằm phục vụ tốt nhất cho việc ra quyết định quản trị hiệu quả của doanh nghiệp.

Hệ thống có khả năng cho phép bổ sung, hợp nhất, chia tách hay chuyển đổi mô hình các đơn vị khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị.

Khả năng tùy biến

Giao diện và các chức năng đầu vào có tính linh hoạt, có thể thêm bớt các thông tin trong một phạm vi nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi của nghiệp vụ mà không cần sự can thiệp của lập trình viên. Các tùy biến hỗ trợ bao gồm:

  • Thêm bớt thông tin trên các màn hình cập nhật.
  • Khai báo nội dung, tiêu đề các thông tin thêm bớt.
  • Khai báo ràng buộc dữ liệu, thông tin bắt buộc.
  • Sắp xếp thứ tự các thông tin.
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng và đa dạng theo yêu cầu quản trị.

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo đa dạng cho phép doanh nghiệp khai thác thông tin tối đa, phù hợp theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Người sử dụng có thể tự thiết kế báo cáo, căn chỉnh thông tin, cột hỗ trợ, chỉ tiêu hiển thị. Tự ý thay đổi độ rộng dài các cột, vị trí các cột, thay đổi mẫu báo cáo, tên báo cáo, thông tin người ký…

Báo cáo theo từng kỳ số liệu tháng, quý, năm…

Truy vết dữ liệu ngược: Cho phép truy ngược báo cáo từ Báo cáo tổng hợp → Báo cáo chi tiết → Chứng từ phát sinh.