Làm việc Online

Sử dụng nền tảng kết nối Internet, FTS ERP cho phép người dùng làm việc từ xa, làm việc qua internet kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm. Có thể nhập số liệu, xem sổ sách báo cáo, theo dõi các thông tin quản trị từ nhà, trong khi đi công tác, ở bất kỳ nơi nào và lúc nào mà máy tính có kết nối internet.

FTS ERP hỗ trợ hai chế độ làm việc từ xa là online (cho phép làm việc trực tiếp thông qua kết nối internet) và offline (có thể làm việc trên máy client khi cần sẽ đồng bộ dữ liệu với máy chủ trung tâm).