Mô hình quản lý tập trung kết hợp phân tán (Offline)

Với mô hình quản lý tập trung kết hợp phân tán sẽ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và xây dựng một hệ thống ứng dụng thống nhất và đối với mỗi đơn vị cấp dưới, hệ thống dữ liệu và ứng dụng của đơn vị mình hoạt động một cách độc lập trong phạm vi đơn vị mình, không bị phụ thuộc vào các yếu tố và thành phần bên ngoài trong mô hình tổng thể.

 

Dữ liệu được đồng bộ từ các đơn vị cấp dưới lên các đơn vị cấp trên, đảm bảo tại mỗi đơn vi cấp trên, có dữ liệu của toàn bộ các đơn vị cấp dưới . Đồng bộ thông tin giữa các đơn vị phân cấp được thực hiện một cách tức thời, đảm bảo tính xuyên suốt của hệ thống ứng dụng.

  • Có thể tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu
  • Theo nguyên tắc quản lý đơn vị cấp trên sẽ quản lý và xem dữ liệu của đơn vị cấp dưới mình
  • Các đơn vị con có thể có những hoạt động khác nhau, nghiệp vụ khác nhau.
  • Tự động các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ trong hệ thống

Lợi ích khi áp dụng mô hình quản lý tập trung kết hợp phân tán: