Quản lý đầu tư chứng khoán

Với phân hệ Quản lý đầu tư chứng khoán của giải pháp FTS ERP, các loại chứng khoán của công ty được quản lý đầy đủ, mọi hoạt động mua bán, tồn kho chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu được quản lý chặt chẽ, cập nhật liên tục và đưa ra các báo cáo về tình hình lãi lỗ, nhập, xuất, tồn chứng khoán kịp thời. Từ đó giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quát và chi tiết nhất về hoạt động đầu tư chứng khoán của công ty và có những quyết định đầu tư chính xác nhất.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Quản lý các hoạt động mua bán chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu trên từng hợp đồng.
  • Theo dõi thu tiền khi trái phiếu đến hạn thanh toán.
  • Theo dõi nhập, xuất, tồn kho chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu cả về số lượng và giá trị của từng loại chứng khoán.
  • Quản lý cổ tức, lãi cố phiếu và trái phiếu.
  • Tính giá vốn cổ phiếu theo nhiều phương pháp: nhập trước xuất trước, bình quân cuối kỳ, bình tuân tại thời điểm,…
  • Quản lý hiệu quả kinh doanh của từng loại cổ phiếu, trái phiếu.
  • Đánh giá lại giá trị chứng khoán và trích lập dự phòng.
  • Khóa sổ cuối kỳ nghiệp vụ.
  • Lập và khai thác các báo cáo công nợ, nhập xuất tồn chứng khoán, lãi lỗ cho từng loại chứng khoán trong kỳ.
Màn hình minh họa: phiếu nhập trái phiếu
Màn hình minh họa: Phiếu nhập cổ phiếu
Màn hình minh họa: Báo cáo NXT chứng khoán