Quản lý tài sản

Với phân hệ quản lý tài sản của giải pháp FTS ERP, các thông tin cần thiết về tình hình biến động của tài sản của doanh nghiệp (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ…) từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, sửa chữa lớn, điều chuyển, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, bộ phận và mục đích sử dụng được theo dõi đầy đủ cả về số lượng và giá trị. Quản lý tính khấu hao và thanh lý tài sản.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

  • Lập thẻ chi tiết tài sản: Theo dõi đầy đủ các thông tin về tên tài sản, đơn vị tính, số tháng khấu hao, ngày đưa vào sử dụng, bộ phận sử dụng, lý do hình thành, nguồn vốn hình thành, nguyên giá ban đầu, mức khấu hao ban đầu, tình trạng hiện tại.
  • Lập các phiếu biến động tài sản: ngừng khấu hao, tăng giảm đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản, sửa chữa lớn, điều chuyển. Lập phiếu xuất dùng công cụ, dụng cụ.
  • Theo dõi số lần xuất dùng, phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
  • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, tính khấu hao theo tháng, hoặc tính hao mòn theo năm.
  • Tính phân bổ và hạch toán giá trị CCDC vào chi phí trong các kỳ khác nhau.
  • Kiểm kê tài sản.
  • Kết nối phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền.
  • Khai thác các báo cáo: Thẻ tài sản, sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm tài sản, bảng tính khấu hao tài sản, báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…
Màn hình minh họa: Thẻ tài sản cố định
Màn hình minh họa: Sổ chi tiết tài sản cố định